SamclaCity-Water

LA TELEGESTIÓ DE L’AIGUA DEL SEU MUNICIPI
(REG, COMPTADORS D’AIGUA, FONTS…)

Sistema de telegestió que permet el control, via internet, de tots els elements hidràulics de la xarxa de regs per a jardineria pública i/o privada de qualsevol municipi o gran superfície verda. Lectura remota dels comptadors d’aigua amb tall automàtic de les electrovàlvules de seguretat en cas de sobreconsums, fuites o trencaments. Instal·lació immediata sense obres ni cablejats i amb uns costos molt reduïts de comunicacions.

Telegestió de
programadors de reg

Programadors elèctrics alimentats a la xarxa de 230Vac o programadors alimentats amb piles

Telegestió de
comptadors d’aigua

Lectura de comptadors d’aigua i control d’electrovàlvules de seguretat per a tall immediat en cas de sobreconsum (també per fuites o trencaments)

Telegestió
d’altres automatismes

Control de fonts ornamentals, il·luminacions, làmines d’aigua, bombes, etc.

Control del sistema mitjançant dispositius amb connexió a internet

• PC, Tablet, Smartphone, etc.

Disseny especial dels equips de camp

• Autònoms
• Reduïdes dimensions
• Robusts
• Estancs
• Alimentats a 9Vdc o 24Vac
• Adaptables a qualsevol tipus d’ubicació (arquetes amb tapes metàl·liques o de plàstic, armaris d’obra, etc.)

Utilització d’un sistema híbrid de comunicacions

• GPRS i bandes lliures de radiofreqüència

Sistema bidireccional

• Cap comunicació es considera vàlida fins a rebre la resposta de l’equip terminal
• Informació diària de l’estat dels equips terminals

Integració en plataformes Smart City

AVANTATGES

Estalvi

• Estalvi d’aigua superior al 40% del consum anual
destinat al reg de zones verdes

• Estalvi de temps i desplaçaments en
les tasques de manteniment

• Estalvi de vehicles i combustible

Supervisió

• Monitoratge de consums i possibles fuites
d’aigua (històrics, gràfics, etc.)

• Seguiment i manteniment
remot del sistema

Medi Ambient

• Anticipació a les situacions de pluja, gelades o vent excessiu,
evitant malbarataments innecessaris d’aigua, etc.

Seguretat

• En situacions meteorològiques adverses tall automàtic immediat,
evitant accidents i relliscades de persones i vehicles

EQUIPS

CONCENTRADOR (HUB)

ESTACIÓ METEO

REPETIDOR SOLAR

PROGRAMADOR A PILES
(LATCH) 1, 2 y 4 EV

PROGRAMADOR ELÈCTRIC 24Vac 4EV+MESTRA

CONTROLADOR VOLUM
AMB EV DE TALL

INTERRUPTOR LLUMS,
FONTS…MAN/AUT

CONSOLA RF