SamclaCity-Waste

LA TELEGESTIÓ PER AL CONTROL D’OMPLIMENT DELS
CONTENIDORS DE RESIDUS URBANS

Sistema de telegestió que permet el monitoratge, via Internet, del nivell d’ompliment dels contenidors de residus urbans. Permet compartir les dades en temps real amb plataformes SMART CITY d’altres empreses o administracions públiques. Instal·lació immediata sense obres ni cablejats i amb molt reduïts costos de comunicacions (opció de cost zero).

Telegestió de sensors
de nivell d’ompliment

Sensors d’alta precisió, alimentats a piles i amb una autonomia mínima de 8 anys

Control del sistema mitjançant dispositius amb connexió a internet

• PC, Tablet, Smartphone, etc.

Disseny especial dels equips de camp

• Autònoms
• Reduïdes dimensions
• Robusts
• Estancs
• Alimentats a 3Vdc (piles)

Utilització d’un sistema híbrid de comunicacions

• Wifi o GPRS/3G o Ethernet i bandes lliures de radiofreqüència de gran abast

Sistema bidireccional

• Cap comunicació es considera vàlida fins a rebre la resposta de l’equip terminal
• Informació immediata de l’estat dels equips dels sensors (nivell de bateries, cobertura…)

AVANTATGES

Monitorització

• Coneixement en temps real de l’estat d’ompliment dels contenidors

• Possibilitat de publicació d’aquestes dades en temps real en qualsevol altra plataforma software

Optimització

• Gestió òptima posterior de les rutes de recollida dels camions per a cada tipus de fracció

Reducció

• Reducció d’emissions de CO2 i per tant, contribució directa a la reducció de la Petjada de Carboni

Anàlisi

• Anàlisi posterior de les freqüències de recollida dels residus, utilització de les diverses fraccions, hàbits dels ciutadans, etc.

EQUIPS

CONCENTRADOR (HUB)
WIFI – ETH – 4G / RF

REPETIDOR SOLAR

LECTOR RESIDUS